Het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg is tot stand gekomen binnen het kader van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties te Genève. Dit verdrag mondde uit in het ADR ( Accord Européen rélatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route ).

Eerste Belgische wet:

10 AUGUSTUS 1960. - Wet houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) en van bijlagen, ondertekend op 30 september 1957, te Genève. (Belgisch Staatsblad van 07 oktober 1960).

Enig artikel - Het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke over de weg (A.D.R.) en de bijlagen ondertekend op 30 spetember 1957, te Genève, zullen volkomen uitwerking hebben.
In België is deze ADR-wetgeving eveneens van toepassing op het binnenlands vervoer.

De landen die de ADR-wetgeving hebben onderschreven:

Albanië, Andorra, Azerbeidzjan België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot Hertogdom Luxemburg, Hongarije, Ierland, Italië, Joegoslavië, Kazakstan Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedonië, Malta, Marokko, Moldavië, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Russische Federatie, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Tunesië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland.

Door een Europese richtlijn is het ADR eveneens de basis van de reglementering van het nationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg in alle Lidstaten van de Europese Unie.

In bepaalde gevallen is het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg volledig vrijgesteld van alle voorschriften van het ADR. Dit is, ondermeer en onder bepaalde voorwaarden, het geval indien de gevaarlijke vervoerd worden:

• door particulieren voor eigen gebruik
• in machines - noodzakelijk voor de werking ervan
• in beperkte hoeveelheden, door bedrijven bijkomstig aan maar noodzakelijk voor de uitoegening van hun hoofdactiviteit (bijvoorbeeld: bevoorrading van bouwwerven of vervoer van materiaal voor reparatie- of onderhoudswerken)
• door interventiediensten, inzonderheid door takelvoertuigen
• in noodgevallen

Het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen kan eveneens vrijgesteld zijn van de voorschriften van het ADR met betrekking tot de verpakking en etikettering, wanner dit transport vooraf gaat of volgt op een zee- of luchtvervoer en dit transport voldoet aan de voorschriften van het zee- of luchtvervoer.
Bepaalde, zeer gevaarlijke goederen worden door het ADR verboden te vervoeren over de weg. Mogelijk kunnen bilaterale of multilaterale akkoorden dit vervoer wel toestaan.