Lesprogramma veiligheidsadviseurEuropese richtlijn 96/35/EG


I. De algemene preventie- en veiligheidsmaatregelen :


Kennis van de soorten gevolgen die kunnen ontstaan bij een ongeval waarbij gevaarlijke goederen betrokken zijn. Kennis van de voornaamste oorzaken van ongevallen.

II. De nationale bepalingen, communautaire normen en bepalingen van internationale overeenkomsten en akkoorden betreffende de gebruikte tak van vervoer, met name inzake :


1. de classificatie van gevaarlijke goederen :
• de procedure voor de classificatie van oplossingen en mengsels,
• de structuur van de opsomming van de stoffen,
• de klassen van gevaarlijke goederen en de beginselen waarop de classificatie berust,
• de aarde van de vervoerde gevaarlijke stoffen en voorwerpen,
• de fysisch-chemische en toxicologische eigenschappen;

2. de algemene verpakkingsvoorschriften, met inbegrip van tanks, mobiele tanks, MEGC en tankcontainers :
• de soorten verpakkingen, alsmede de codering en het merken ervan,
• de eisen met betrekking tot de verpakkingen en de voorschriften inzake de beproeving van de verpakkingen,
• de staat van de verpakking en de periodieke controle;

3. de opschriften en gevaarsetiketten :
• de tekst op de gevaarsetiketten,
• het aanbrengen en verwijderen van de gevaarsetiketten,
• signalisatie en etikettering;

4. de aanduiding op het vervoerdocument :
• de inlichtingen op het vervoersdocument,

5. de wijze van verzending, de beperkingen inzake verzending :
• wagenlading,
• losgestort vervoer
• vervoer in grote recipiënten voor losgestort vervoer
• vervoer in containers,
• vervoer in vaste of afneembare tanks;

6. het vervoer van passagiers;

7. verbod van en voorzorgen bij samenlading;

8. het gescheiden houden van stoffen;

9. het beperken van de vervoerde hoeveelheden en de vrijgestelde hoeveelheden;

10. de manipulatie en het stouwen :
• laden en lossen (vullingsgraad ),
• stuwen en gescheiden houden;

11. het reinigen en / of ontgassen voor het laden en na het lossen;

12. de bemanning : beroepsopleiding;

13. de voertuig boorddocumenten :
• vervoersdocument,
• schriftelijke instructies,
• keuringsdocument van het voertuig,
• opleidingsgetuigschrift voor de bestuurders van voertuigen,
• opleidingscertificaat voor de binnenvaart,
• kopie van elke afwijking,
• overige documenten;

14. de veiligheidsinstructies : het toepassen van de instructies en beschermingsuitrusting van de bestuurder;

15. de voorschriften inzake bewaking : het parkeren;

16. de regels en beperkingen met betrekking tot het verkeer of de binnenvaart;

17. operationele of onvrijwillige lozingen van verontreinigde stoffen;

18. de eisen met betrekking tot het vervoermateriaal.

Inschrijven...